آیا «سایبر وندالیسم» رو به گسترش است؟

0

نوشتار حاضر، سعی در تحلیل نسبت فضای مجازی با این پدیده و پاسخ به این پرسش دارد که آیا با پدیده ای نوظهور و حاد در شرایط کنونی – و رو به گسترش در چشم انداز آینده- مواجه هستیم؟

 

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی سیّدمحمّدرضا اصنافی*چند سالی است که در فضای مجازی، رفتارهایی مانند هجوم یکباره به صفحه اجتماعی افراد مشهور و استفاده از الفاظ رکیک اتفاق می افتد؛ موضوعی که در سطح بین المللی، موجب وهن فرهنگ و جایگاه فرهنگی ایرانیان شده است.

بررسی چنین موضوعی، نیازمند مداقه و تأملی چند وجهی و پیچیده در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، روانی و حتی اقتصادی است، اما نگارنده ی متن در مجال محدود این نوشتار، صرفاً به طرح بحثی مقدماتی در خصوص نسبت فضای مجازی با این پدیده زشت پرداخته و با رویکردی آینده نگرانه، این پرسش اساسی را مطرح می کند که «آیا روند رو به رشد و گسترش روزافزون فضای مجازی، روند این پدیده نابهنجار را هم با رشد روبه رو خواهد کرد؟».

نوشتار حاضر، سعی در تحلیل نسبت فضای مجازی با این پدیده و پاسخ به این پرسش دارد که آیا با پدیده ای نوظهور و حاد در شرایط کنونی – و رو به گسترش در چشم انداز آینده- مواجه هستیم؟

دسترسی به متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره50، آذر 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.