آینده روابط عربستان سعودی و قطر / متغیرهای کلیدی و دورنما

0

نقش آفرینی منطقه ای مستقل قطر و نیز ظرفیت و سیاست رسانه ای دوحه، اصلی ترین متغیرهای اثرگذار بر روابط این دو محسوب می شوند

 

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی دکتر علی اکبر اسدی* روابط عربستان سعودی و قطر در طول سال های گذشته یکی از پرتنش‌ترین روابط در سطح شورای همکاری خلیج فارس بوده است؛ تنش ها و بحرانی که در آن عربستان و کشورهای همسو مانند امارات عربی متحده و بحرین در یک سو و قطر به تنهایی در سوی دیگر قرار دارد. نگارنده در این نوشتار در پی تبیین اصلی ترین متغیرهای تأثیرگذار بر روابط دوحه و ریاض و ارائه دورنمایی از روابط این دو کشور در پرتو متغیرهای کلیدی است.

یافته‌های این پژوهش (که در قالب یک طرح پژوهشی در مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی در حال انجام است) نشان می دهد که هژمونی طلبی عربستان سعودی در شورای همکاری و منطقه، نقش آفرینی منطقه ای مستقل قطر و نیز ظرفیت و سیاست رسانه ای دوحه، اصلی ترین متغیرهای اثرگذار بر روابط این دو محسوب می شوند که در سال های پیش رو این روابط را متأثر خواهند ساخت. به عبارتی دیگر، به رغم فراز و نشیب ها، تنش به عنوان ویژگی اصلی روابط عربستان و قطر در طول سال‌های آینده خواهد بود.

دسترسی به متن کامل

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.