آینده مهندسی اجتماع / رسانه های اجتماعی و ساخت تمدن های آینده

0

به زعم نویسنده، در حالی که به نظر می رسد عرصه جنگ نرم و مهندسی اجتماعی در یک مقطع تغییر ماهوی و جدی قرار گرفته که آن چه که از آن به عنوان آینده اجتماع یاد می شود با آن چه تاکنون از آن استنباط می شد دارای تفاوت های جدی است.

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی  سیّدمحمّدرضا اصنافی* تغییر جوامع از طریق مهندسی اخبار و اتفاق های آن جامعه، پدیده ای جدید و منحصر به دنیای امروز نیست. جنگ های رسانه ای و آن چه از آن تحت عنوان جنگ نرم یاد شده، دارای همپوشانی زیادی با مباحث حوزه مهندسی اجتماعی است.

گسترش رسانه ها و تنوع فرمت های تولید و انتشار پیام، همگی در جهت توسعه مهندسی اجتماع از طریق رسانه قابل بحث و تحلیل است اما همه این تحلیل ها در مدل خطی زمان، تنها از زاویه تنوع و تکثر ابزارهای مهندسی اجتماع قابل تحلیل است.

به زعم نویسنده، در حالی که به نظر می رسد عرصه جنگ نرم و مهندسی اجتماعی در یک مقطع تغییر ماهوی و جدی قرار گرفته که آن چه که از آن به عنوان آینده اجتماع یاد می شود با آن چه تاکنون از آن استنباط می شد دارای تفاوت های جدی است.

دانلود متن کامل

* دانش آموخته دکتری مدیریت رسانه

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره57، مرداد 97

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.