آینده پژوهی

 

ماهنامه نامه آینده پژوهی

پایش و پویش عوامل و مولفه های راهبردی شکل دهنده آینده

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.