ارزیابی تأثیر اقتصاد دانش‌محور بر رقابت‌پذیری جهانی در آینده

0

اقتصاد دانش‌محور به دلیل ایجاد تحول سریع، زودبازده بودن سرمایه‌گذاری‌ها و تأثیرات شگرف بر رشد یکی از موضوع‌های جذاب اقتصادی در دو دهه اخیر محسوب می‌شود.

چکیده

افق آینده پژوهی  اقتصاد دانش‌محور به دلیل ایجاد تحول سریع، زودبازده بودن سرمایه‌گذاری‌ها و تأثیرات شگرف بر رشد یکی از موضوع‌های جذاب اقتصادی در دو دهه اخیر محسوب می‌شود. از این‌رو اقتصاد دانش‌محور ازجمله عوامل کلیدی در توسعه کشور‌ها و صنایع محسوب می‌شود. توسعه متوازن و زیر بخش‌های آن، ازجمله عوامل متضمن توسعه پایدار محسوب می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌محور بر رقابت‌پذیری ملی پرداخته است. بدین منظور داده‌های ثانویه مستخرج از شاخص رقابت‌پذیری جهانی و شاخص اقتصاد دانش‌محور مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند. برای تشکیل مجموعه داده‌ها آزمودنی، گزارش‌های سالانه مجمع جهانی اقتصاد و بانک جهانی در کشور‌های مورد مطالعه بررسی شدند. نمونه آماری مشتمل بر شاخص‌های GCI و مؤلفه‌های KEI در کشور‌هایی بود که در گزارش سالانه 2012 دو نهاد مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند. یافته‌های حاصل از تکنیک معادلات ساختاریافته خطی با با نرم‌افزار LISREL از تأثیر معنی‌دار شاخص‌های اقتصاد دانش محور بر رقابت‌پذیری نشان‌ دارد. استفاده از داده‌های تک مقطعی از جمله محدودیت‌های پژوهش محسوب می‌شود

کلیدواژه ها: رقابت‌پذیری؛ اقتصاد دانش‌محور؛ معادلات ساختاریافته خطی

نویسندگان:

احمدرضا قاسمی: دانشگاه تهران

مرتضی خاوری: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

 فاطمه نیک نژاد: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی،پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

نشریه آینده پژوهی ایران – دوره 2، شماره 1 – شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منبع: فارس

 ** تمامی مطالب اختصاصی پایگاه اینترنتی مؤسسه که بیانگر مواضع رسمی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی است، با ذکر کلمه «اختصاصی» در ابتدای هر مطلب مشخص شده است. بدیهی است سایر مطالب که فاقد قید «اختصاصی» هستند در حکم موضع رسمی مؤسسه نیست و صرفا جهت بهره برداری علاقه مندان و همراه با ذکر منبع منتشر می شود.

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.