بازی عدم قطعیت

0

در این نوشتار، با اشاره به این نکته که اثرپذیری حوزه اقتصاد از بازی عدم قطعیت، به مراتب بیش تر از حوزه‌های دیگر است، بر این نکته تأکید دارد که آثار و پیامدهای بازی عدم قطعیت در حوزه اقتصادی به سرعت به مسائل سیاسی، اجتماعی و غیره تسری پیدا می‌کند

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی دکتر احد رضایان قیه باشی* «بازی عدم قطعیت» اشاره به وضعیتی دارد که قدرت کنشگری بازیگران  و امکان تصمیم‌گیری آن ها به دلیل تعدد عدم‌قطعیت‌های ساختگی از سوی رقبا به شدت کاهش می‌یابد؛ چرا که در بازی عدم قطعیت، رقیب یا رقبا تلاش می‌کنند تا با به کارگیری برخی روش‌ها – به ویژه روش تصویرپردازی- تصویری به شدت ناپایدار از وضعیت موجود به همراه تصویری ناامیدکننده از آینده ارائه کنند.

نویسنده در این نوشتار، با اشاره به این نکته که اثرپذیری حوزه اقتصاد از بازی عدم قطعیت، به مراتب بیش تر از حوزه‌های دیگر است، بر این نکته تأکید دارد که آثار و پیامدهای بازی عدم قطعیت در حوزه اقتصادی به سرعت به مسائل سیاسی، اجتماعی و غیره تسری پیدا می‌کند؛ بنابراین، وی می کوشد سویه هایی از مباحث مرتبط با موضوع «بازی عدم قطعیت» را در قالب عناوینی هم چون تصمیم‌گیری، استراتژی خروج و نیز تبدیل تهدید به فرصت در بازی عدم قطعیت مطرح نماید.

دانلود فایل کامل

 

* پژوهشگر پسادکتری آیندهپژوهی دانشگاه تهران

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره57، مرداد 97

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.