برجام پس از خروج امریکا/ بازیگران و رویکردها

0

در این مقاله به بررسی بازیگران کلیدی و اثرگذار در برجام شامل بازیگران اروپایی، قدرت های شرقی شامل چین و روسیه، امریکا و بازیگران منطقه ای پرداخته شده است.

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی، دکتر علی اکبر اسدی* تصمیم ترامپ برای خروج از برجام و بازگشت تحریم ها، وضعیت ایران و منطقه را وارد مرحله جدید و متفاوتی کرده است. هر چند اجرا و تحقق اهداف برجام به خصوص از منظر ج.ا.ایران با مشکلات مختلفی مواجه بود، اما به جز امریکا، تمامی بازیگران خواستار تداوم این توافق بوده اند. اکنون با خروج امریکا از برجام این پرسش مطرح شده است که این توافق بدون حضور امریکا با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد و بازیگران مختلف چه رویکردی را در این خصوص اتّخاذ خواهند کرد.

 در نوشتار حاضر نویسنده در پی آن است که اهداف، منافع و رویکرد بازیگران مختلف را در خصوص برجام در شرایط جدید تبیین نماید تا به ارائه دورنمایی برای آینده و گزینه های پیش رو نزدیک شود. بر این اساس در این مقاله به بررسی بازیگران کلیدی و اثرگذار در برجام شامل بازیگران اروپایی، قدرت های شرقی شامل چین و روسیه، امریکا و بازیگران منطقه ای پرداخته شده است.

دانلود متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره55، خرداد97

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.