تأملی راهبردی بر سند راهبرد امنیت ملی 2017 امریکا

0

با مطالعه و فهم صحیح آن می توان اقدام های احتمالی پیش رو از سوی نهادهای ذی ربط امنیت ملی امریکا در سطح عملیاتی را برآورد و با بازاندیشی در راهکارهای مقابله ای، آمادگی لازم برای مقابله با آن را بازیافت.

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی دکتر علی رضا خسروی*در سرمقاله این شماره با توجه به انتشار رسمی متن نخستین سند راهبرد امنیت ملی امریکا در روزهای پایانی سال 2017، تلاش شده ضمن اشاره به شماری از نکته های مهم در خصوص محتوای این سند (از جمله: تصریح بنیادین این سند بر مفهوم «نخست امریکا» که به زعم نگارنده، «روح حاکم بر این سند» محسوب می شود) نکته هایی راهبردی در راستای بازخوانی و تدقیق در این سند مطرح گردد؛ چرا که علی رغم برخی تعارض های محتوایی و عملکردی،آن چه که بر ضرورت توجه به سند راهبرد امنیت ملی امریکا برای سایر کشورها می افزاید، بازیابی نگاه و رویکرد کلان حاکم بر تیم امنیت ملی حاکم بر امریکا در موضوع ها و مسائل مختلف است و لذا با مطالعه و فهم صحیح آن می توان اقدام های احتمالی پیش رو از سوی نهادهای ذی ربط امنیت ملی امریکا در سطح عملیاتی را برآورد و با بازاندیشی در راهکارهای مقابله ای، آمادگی لازم برای مقابله با آن را بازیافت.

دسترسی به متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره51، دی 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.