تشدید بحران های منطقه ای و آینده کردها در غرب آسیا

0

در این نوشتار، ضمن اشاره به تبعات تشدید بحران در منطقه برای کردها و تلاش های واگرایانه کردی در منطقه، به تبیین آینده کردها در پرتو تحولات چند سال اخیر خواهیم پرداخت.

 

 

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی–  دکتر علی اکبر اسدی در شرایطی که غرب آسیا با بحران های متعددی مواجه بوده است، کردها به عنوان بخشی از بازیگران غیردولتی منطقه برای تغییر وضعیت خود و بهره گیری از فرصت های ناشی از این بحران ها در تلاش بوده اند.

به رغم حضور کردها در چهار کشور عراق، سوریه، ترکیه و ایران، کردهای عراق و سوریه بیش ترین فرصت ها را برای تغییر وضعیت و کاهش کنترل دولت مرکزی داشته اند. در این راستا، کوشش کردهای عراق برای تشکیل یک دولت مستقل و تلاش کردهای سوریه برای شکل دهی به مناطق خودمختار، اهمیت جدی یافته است؛ اما به رغم امیدواری های اولیه، اکنون به نظر می رسد کردها برای بهبود شرایط خود با موانع بسیاری روبه رو هستند.

بر این اساس در این نوشتار، ضمن اشاره به تبعات تشدید بحران در منطقه برای کردها و تلاش های واگرایانه کردی در منطقه، به تبیین آینده کردها در پرتو تحولات چند سال اخیر خواهیم پرداخت.

دانلود متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره54، اردیبهشت 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.