جایگاه روش نظریه پردازی داده بنیاد در مطالعات آینده پژوهی (قسمت دوم و پایانی)

0

در قسمت پایانی مقاله، ابتدا ردپای تفکر جرج هربرت مید در واقع گرایی انتقادی تبیین شده و در نهایت  به جایگاه این روش در آینده پژوهی خواهیم پرداخت.

اختصاصی/ افق آینده‌پژوهی راهبردی: سعید سمیعی* در قسمت گذشته به واقع گرایی انتقادی و نسبت آن با آینده پژوهی پرداخته شد. وندل بل به عنوان یکی از پیشگامان حوزه آینده پژوهی معتقد است که واقع گرایی انتقادی، نظریه معرفتی مناسبی برای آینده پژوهی است. او با تبیین 9 ویژگی واقع گرایی انتقادی و سه شرط برای صدق هر گزاره، نقطه اشتراک واقع گرایی انتقادی با آینده پژوهی را در اعتقاد به باورهای موجه می داند. بل توضیح می دهد که واقع گرایان انتقادی نمی خواهند صدق گزاره را توجیه کنند بلکه تنها می خواهند فرد را برای اعتقاد به صدق گزاره، توجیه نمایند. از نظر بل، این دیدگاه، امکان نادرستی معرفت حدسی را می پذیرد.

در قسمت پایانی مقاله، ابتدا ردپای تفکر جرج هربرت مید در واقع گرایی انتقادی تبیین شده و در نهایت با اشاره به ریشه های شکل گیری روش نظریه داده بنیاد به عنوان یکی از میوه های تفکر مید، به جایگاه این روش در آینده پژوهی خواهیم پرداخت.

دسترسی به متن کامل:

21-24

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره 46 (تیر 1396)

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.