راهبرد جدید امنیت ملی امریکا/ محورها و ابعاد بین المللی

0

در این نوشتار، محورها و ابعاد اصلی سند مذکور مورد واکاوی قرار گرفته است.

 

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی دکتر علی اکبر اسدی*  ایالات متحده امریکا به عنوان یک قدرت بزرگ بین المللی متخاصم با جمهوری اسلامی ایران در طول دولت های مختلف به تدوین و انتشار سند راهبرد امنیت ملی پرداخته که مطالعه و تحلیل این اسناد می تواند در فهم رفتارهای احتمالی این کشور و تهدیدهای ناشی از آن مفید باشد. تاکنون 17 سند راهبرد امنیت ملی از سوی دولت های مختلف امریکا منتشر شده است.

جدیدترین نمونه ی این اسناد در دسامبر 2017 از سوی دولت ترامپ منتشر شد که حاوی نکته های مهمی برای درک سیاست خارجی این کشور در سال های پیش رو تلقی می شود.

در این نوشتار، محورها و ابعاد اصلی سند مذکور مورد واکاوی قرار گرفته است. سند جدید راهبرد امنیت ملی امریکا شامل یک مقدمه، چهار محور (شامل محورهای اصلی راهبرد امنیت ملی امریکا)، یک بخش شامل سیاست های امریکا در مناطق مختلف جهان و یک نتیجه گیری است و بازگو کننده نگاه و رویکرد تیم امنیتی ترامپ به عرصه ها و مسائل امنیتی امریکاست.

دسترسی به متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره51، دی 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.