روابط و رویکردهای قدرت های بزرگ در سال 2018

0

این نوشتار، تلاش دارد با بررسی رویکردها و روابط قدرت های بزرگ در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و وضعیت داخلی، چشم اندازی از این رویکردها در سال 2018 ترسیم نماید.

 

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی- در راستای پیش بینی روابط و رویکردهای قدرت های بزرگ در سال 2018، افزایش رقابت ها و تنش های بین امریکا با چین و روسیه، قابل انتظار است. روسیه به عنوان یکی از قدرت های تجدیدنظرطلب بین المللی، با ایجاد نظام تک قطبی تحت رهبری امریکا در جهان مخالف است. چین نیز به عنوان مهم ترین قدرت نوظهور اقتصادی و سیاسی در جهان، به تدریج در حال به چالش کشیدن موقعیت برتر امریکا در اقتصاد جهانی و نظام بین المللی است.

در چنین شرایطی، از آن جا که درک شرایط و روندهای بین المللی در سال 2018 تا حد زیادی به وضعیت، رویکردها و روابط قدرت های بزرگ جهانی بستگی دارد، نویسنده این نوشتار، تلاش دارد با بررسی رویکردها و روابط قدرت های بزرگ در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و وضعیت داخلی، چشم اندازی از این رویکردها در سال 2018 ترسیم نماید.

دانلود متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره53، اسفند 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.