زمان؛  مفهومی کلیدی در آینده پژوهی/قسمت اول: تعاریف، تاریخچه و ماهیت زمان

0

 

در این مجموعه، به مباحثی مانند فلسفه زمان، واقعی یا مجازی بودن مفهوم زمان، خطی یا چرخه ای بودن زمان، امکان سفر در زمان، جهت زمان، تفاوت میان انواع زمان و نیز فیزیک و روانشناسیِ زمان خواهیم پرداخت.

 

افق آینده پژوهی راهبردی سعید سمیعی* زمان یکی از مفاهیم کلیدی در آینده پژوهی است که وندل بل نیز تا حدودی به آن پرداخته و ما آن را به وسیله ساعت درک می کنیم. با وجود صدها سال جستجو و کاوش درباره ماهیت زمان، هم چنان پرسش های بدون جواب زیادی باقی مانده است؛ برای مثال این پرسش فلسفی که از منظر هستی شناختی چه تفاوتی میان زمان گذشته، حال و آینده وجود دارد؟

بدون شک، درک چنین مفاهیم و مسائلی و نیز نوع نگاه به مفهوم زمان، تأثیر بسیار زیادی در برداشت ما از آینده دارد. در این مجموعه از نوشتارها به دنبال معرفی اجمالی و مقدماتی زمان به عنوان یکی از ارکان اصلی در علم و هنر آینده پژوهی هستیم.

در این مجموعه، به مباحثی مانند فلسفه زمان، واقعی یا مجازی بودن مفهوم زمان، خطی یا چرخه ای بودن زمان، امکان سفر در زمان، جهت زمان، تفاوت میان انواع زمان و نیز فیزیک و روانشناسیِ زمان خواهیم پرداخت.

دانلود متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره55، خرداد97

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.