زمان؛ مفهومی کلیدی در آینده پژوهی (قسمت سوم و پایانی: مفهوم زمان از گذشته تا آینده)

0

در آخرین قسمت از این مجموعه، ابتدا مفهوم فیزیک زمان مطرح شده و نگاه دانشمندان فیزیک به زمان ارائه خواهد شد.

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی سعید سمیعی* در دو قسمت پیشین این مجموعه نوشتار، با اشاره به این نکته که اکثر دانشمندان، زمان را نه از جمله مسائل متافیزیکی، بلکه ذیل مباحث مربوط به فیزیک بررسی کرده اند، به تبیین مضامین بنیادی تری از مفهوم زمان،  هم چون زمان در دیدگاه واقع گرایی و ضدواقع گرایی، موضوع زمانِ حال ظاهری، جایگاه زمان در فلسفه پدیدارشناسی و نیز فلسفه مدرن، و نیز تفاوت دو دیدگاه حال گرایی در مقابل غایت گرایی پرداخته شد.

اکنون در آخرین قسمت از این مجموعه، ابتدا مفهوم فیزیک زمان مطرح شده و نگاه دانشمندان فیزیک به زمان ارائه خواهد شد. در ادامه نیز تأثیر نظریه نسبیت انیشتین در برداشت انسان از مفهوم زمان و امکان سفر در زمان مطرح شده و در انتها به مباحثی در خصوص روانشناسی زمان و برداشت های متفاوت انسان ها از این مفهوم اشاره شده است.

دانلود متن کامل

* دانشجوی دوره دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره57، مرداد 97

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.