سیاست خارجی نوین عربستان سعودی/ پیامدها برای قدرت منطقه ای ایران

0

در این نوشتار، ضمن تبیین اهداف و ابعاد سیاست خارجی عربستان در دوره جدید، درصدد تحلیل اثرات و پیامدهای احتمالی این رویکرد برای قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود.

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی– دکتر علی اکبر اسدی* عربستان سعودی در سال های اخیر و به خصوص از زمان پادشاهی ملک سلمان بدین سو، رویکرد جدید و متفاوتی را در سیاست خارجی خود در پیش گرفته است. این کشور بر خلاف سیاست خارجی محافظه کارانه ی گذشته، به اتّخاذ نوعی سیاست خارجی تهاجمی و کنشمند در دوره اخیر پرداخته و به دنبال تغییر وضعیت و موازنه قدرت منطقه ای است.

در این چارچوب، مقابله با نقش و نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور اصلی سیاست خارجی عربستان سعودی مطرح شده و ریاض در تلاش بوده تا سایر ابعاد سیاست خارجی خود را حول این هدف کانونی سازماندهی کند.

با توجه به این مهم، در این نوشتار، ضمن تبیین اهداف و ابعاد سیاست خارجی عربستان در دوره جدید، درصدد تحلیل اثرات و پیامدهای احتمالی این رویکرد برای قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود.

دانلود متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره54، اردیبهشت 96

* عضو هیأت علمی «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» و مدیر کانون تفکر سیاست خارجی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

 

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.