شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده خبرگزاری‌ها در ایران

0

در این مقاله با استفاده از تکنیک دلفی به شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده خبرگزاری‌ها در ایران پرداخته شده است.

چکیده

 افق آینده پژوهی راهبردی: سرعت تغییرات فراوان در دنیای امروز باعث شده که خبرگزاری‌های داخلی برای بقا و در میدان رقابت ماندن نیاز به آینده‌نگری داشته باشند. در این مقاله با استفاده از تکنیک دلفی به شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده خبرگزاری‌ها در ایران پرداخته شده است. مشارکت‌کنندگان در این مقاله 18 خبره متخصص در حوزه علوم ارتباطات، مدیریت رسانه، خبر و آینده‌پژوهی بودند و در سه دور اجرای دلفی درباره 21 پیشران شناسایی شده، به اجماع رسیدند. این پیشران‌ها در چهار دسته طبقه‌بندی شدند. این پیشران‌ها عبارت بودند از؛ پیشران‌های فناوری: همگرایی رسانه، قالب‌های جدید محتوا، افزایش سرعت تولید اخبار، هوشمندشدن شیوه کسب اطلاعات، گسترش پهنای باند، نسل جدید وب. پیشران‌های سیاسی ـ‌ حقوقی: وابستگی مالی به جریان‌های سیاسی، مالکیت معنوی اخبار و تولیدات رسانه‌ای، شکسته شدن انحصار رسانه‌ای. پیشران‌های اجتماعی ـ فرهنگی: گسترش سواد رسانه‌ای، جهانی‌شدن، تغییر نسلی، تغییر مفهوم حریم خصوصی، قسمت‌بندی توجه مخاطبان، حرکت به سمت موضوعات منطقه‌ایو محلی، تشت افکار، گسیختگی اجتماعی، شهروند رسانه. و پیشران‌های اقتصادی: سرعت و چابکی در مقابل تولیدات رسمی، تغییر ماهیت و ثروت از حقیقی به مجازی، برنامه‌ریزی بر اساس اقتصاد توجه، شکسته شدن انحصار رسانه.

کلیدواژه ها: آینده‌پژوهی؛ پیشران؛ روند؛ خبرگزاری؛ دلفی

نویسندگان:

سیاوش صلواتیان: دکتری مدیریت رسانه، استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما (نویسنده مسئول).

سارا مسعودی: دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات – دوره 17، شماره 34 – شماره پیاپی 66، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منبع:  فارس

** تمامی مطالب اختصاصی پایگاه اینترنتی مؤسسه که بیانگر مواضع رسمی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی است، با ذکر کلمه «اختصاصی» در ابتدای هر مطلب مشخص شده است. بدیهی است سایر مطالب که فاقد قید «اختصاصی» هستند در حکم موضع رسمی مؤسسه نیست و صرفا جهت بهره برداری علاقه مندان و همراه با ذکر منبع منتشر می شود.

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.