وقتی نمی توانیم پیش بینی کنیم! ( قسمت دوم و پایانی: ریسک های سیستماتیک)

0

در این قسمت، با تبیین مفهوم ریسک سیستماتیک از دیدگاه دوین فارمر، به چگونگی مواجهه با آن و نیز کلیدی ترین اصل مطرح در زمینه ریسک های سیستماتیک- یعنی ثبات- پرداخته شده است.

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی-  سعید سمیعی* در قسمت نخست از مجموعه نوشتار «وقتی نمی توانیم پیش بینی کنیم!» که در شماره 51 ماهنامه «نامه آینده پژوهی» منتشر شد،  با اشاره به واقعه ای هم چون زلزله زمستان 96 در تهران و اطراف که واکنش ها و بازتاب های گسترده ای در پی داشت، به ناتوانی انسانی در پیش بینی رویدادهای طبیعی و جایگاه آموزش در مواجهه با چنین رویدادهایی پرداخته شد.

اکنون در دومین و آخرین قسمت از این نوشتار، به مقوله ناتوانی انسانی در مواجهه با ریسک های سیستماتیک موجود در سیستم های انسانی – از جمله سیستم های اقتصادی و یا سیستم های تولید انرژی- خواهیم پرداخت.

در این قسمت، با تبیین مفهوم ریسک سیستماتیک از دیدگاه دوین فارمر (استاد دانشگاه اکسفورد و دانشمند حوزه پیچیدگی در مؤسسه سانتافه)، به چگونگی مواجهه با آن و نیز کلیدی ترین اصل مطرح در زمینه ریسک های سیستماتیک- یعنی ثبات- پرداخته شده است.

دانلود متن کامل

* دانشجوی دوره دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره54، اردیبهشت 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.