ویکی پدیا و بازآرایی نهاد دانش

0

در این نوشتار، تلاش شده با طرح نکته هایی راهبردی درباره ساختار تأثیرگذاری و البته کاستی ها و نواقص ویکی پدیا، چشم اندازی نیز از آینده قابل تصور این پدیده مطرح شود.

 

اختصاصی/ افق آینده‌پژوهی راهبردی: سیّد آرش وکیلیان* پرسش های اصلی این نوشتار آن است که «آیا ویکی پدیا هم، به نوعی، ظرفیت های یک دایره المعارف یا دانشنامه را داراست؟ و در صورتی که جواب مثبت باشد، تحولات آن به چه سمتی است و چگونه باید با آن مواجه شد؟»

نگارنده  مقاله در توصیف میزان اهمیت و جایگاه این دانشنامه نوین بر آن است که ویکی پدیا دانشنامه ای است با 5/5 میلیارد مقاله که حجمی معادل با 2513 جلد از دانشنامه بریتانیکا دارد.

بر این اساس، نگارنده با طرح موضوع ها و نکته هایی درباره ویژگی های ویکی پدیا، به این نکته بنیادین نیز اشاره دارد که از منظری پدیدارشناختی، «آن چه تأثیرگذاری ویکی پدیا بر مناسبات نهاد دانش را بیش تر آشکار می کند، تجربه کاربر خواننده ویکی پدیاست، نه کاربر توسعه دهنده آن».

در این نوشتار، تلاش شده با طرح نکته هایی راهبردی درباره ساختار تأثیرگذاری و البته کاستی ها و نواقص ویکی پدیا، چشم اندازی نیز از آینده قابل تصور این پدیده مطرح شود.

دسترسی به متن کامل 

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.