چین 2018

0

چین 2018 بخش زیادی از تمرکز سیاست های خود را بر حوزه ها و امور داخلی یا به گفته رئیس جمهور این کشور، افزایش فضای لذت بردن مردم چین از فرایند توسعه این کشور قرار خواهد داد. 

 

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی محمّد زارع*تقریباً 15 سال است که پرسش از آینده چین و قدرت یابی این کشور به سوالی جدی در روابط بین الملل تبدیل شده، اما به نظر نمی رسد که هنوز بتوان پاسخی قطعی برای آینده این کشور و رفتارهای آن در سیستم بین الملل ارائه نمود. رصد رفتارها و سیاست های چین نشان می دهد که این کشور تقریباً از یک دوره هشت ساله برونگرایی نرم را – یعنی از اواخر 2008 تا 2017 – ، به آرامی در حال ورود به فاز درون-گرایی مجدد است.

پس می توان گفت چین 2018 بخش زیادی از تمرکز سیاست های خود را بر حوزه ها و امور داخلی یا به گفته رئیس جمهور این کشور، افزایش فضای لذت بردن مردم چین از فرایند توسعه این کشور قرار خواهد داد. هم چنین، تداوم استراتژی جاده ابریشم و چگونگی روابط چین با امریکا به عنوان دو مسأله کنونی چین در سال 2018 خواهد بود.

دانلود متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره52، بهمن 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.