کاربست روش پس نگری در آینده پژوهی/ قسمت دوم و پایانی: موردکاوی پروژه کاهش کربن در جوامع مدرن

0

مطالعه این نوشتار را به تمامی دانشجویان و کارشناسان آینده پژوهی توصیه می کنیم.

 

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی سعید سمیعی* در نخستین قسمت از نوشتار «کاربست روش پس نگری در آینده پژوهی»، نویسنده به مباحثی هم چون تاریخچه شکل گیری این روش، گام های پیاده سازی روش، رویکردهای مختلف روش و چگونگی استفاده از روش پس نگری در ترکیب با سایر روش های آینده پژوهی پرداخت.

اکنون در دومین و آخرین قسمت این نوشتار، هم چنان که در شماره پیشین ماهنامه نیز وعده داده شده بود، در راستای تبیین نمونه ای دقیق و کاربردی از کاربست این روش در حوزه آینده پژوهی و توصیف عملیاتی و کاربردی روش پس نگری، مورد کاوی پروژه آینده پژوهی مرکز تحقیقات تیندال با نام کاهش کربن در جوامع مدرن ارائه می گردد که در آن با استفاده از روش پس نگری، سناریوهای وضعیت انتشار گاز دی اکسید کربن در سال 2050 برای کشور بریتانیا ارائه شده است.

مطالعه این نوشتار را به تمامی دانشجویان و کارشناسان آینده پژوهی توصیه می کنیم.

دسترسی به متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره50، آذر 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.