کودتای 2016 ترکیه و آیندۀ سیاسی حزب اسلام گرای عدالت و توسعه؛ با تأکید بر روش سناریونویسی

0

چکیده

افق آینده پژوهی راهبردیدر میان بحران­هایی که حزب عدالت و توسعه در این سال­ها تجربه کرده است، کودتای نافرجام 16 جولای 2016، پیامدهای داخلی و منطقه­ ای مهمی را می­تواند برای این حزب درپی داشته باشد. از این­رو، پژوهش پیش رو می­ کوشد تا بر پایه­ روش آینده­ پژوهی و تکنیک سناریوپردازی، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که «آینده حزب عدالت و توسعه» پس از وقوع کودتای 16 جولای 2016 میلادی، به چه سمت­ وسویی خواهد رفت؟ در روش آینده ­پژوهی، تفکرات فلسفی و روش­های علمی و مدل­های مختلف بررسی و با استفاده از آن­ها،آینده ­های بدیل و احتمالی ترسیم می­گردد. تکنیک سناریونویسی نیز یکی از روش­های آینده ­پژوهی است که بر پایه آن رویدادهای آینده­ای که تحت شرایط معین ممکن است روی دهند، تشریح می ­گردد. در خصوص موضوع این پژوهش، چهار سناریو در قالب دو دسته­ بندی را می ­توان مطرح ساخت: الف) سناریوی مطلوب شامل:1. پیروزی نهایی حزب عدالت و توسعه و به حاشیه راندن احزاب رقیب؛ 2. رهبری منطقه ­ای حزب عدالت و توسعه ب) سناریوی محتمل شامل :1. کاهش محبوبیت داخلی و خارجی حزب و فروپاشی دولت اردوغان 2. تجزیه ترکیه و استقلال کردها. یافته­ های پژوهش نشان می­ دهد که علی­رغم شکست کودتای 2016 و موفقیت دولت در خنثی نمودن کودتا، پیامدهای حاصل از آن و به­ ویژه برگزاری همه­ پرسی 16 آوریل 2016، دولت را به سمت تداوم مناسبات سلطه­ آمیز سوق خواهد داد. بنابراین، چنان­چه حزب عدالت و توسعه، از سازوکارهای مسالمت ­آمیز دموکراسی استفاده ننماید، طی سال­های پیش رو مشروعیت داخلی خود را از دست خواهد داد. درواقع، صرف انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، حتی تزریق بسته دموکراتیک صورت­ گرفته، به تنهایی پاسخ­گوی حل چالش­های فعلی جامعه ترکیه نبوده است و سران حزب هم­چنان با بحران مواجه هستند.

واژگان کلیدی

ترکیه، ارتش ترکیه، کودتای جولای 2016، حزب عدالت و توسعه، اصلاحات سیاسی، مسئله کردها.

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله

الف) منابع فارسی

اسپوزیتو، جان.ال و دیگران. (1396). دولت و جنبش‌های اسلامی معاصر، ترجمه علیرضا سمیعی اصفهانی و محمد حاجی پور، تهران: انتشارات نگاه معاصر.

بیات، ناصر. (1390). نقش ترکیه در تحولات خاورمیانه با تاکید بر تحولات سوریه، فصلنامه ره‌نامه سیاست‌گذاری، سال دوم، شماره دوم ،ص 161.

بیطرف، منصور. (1392). پرونده فساد در ترکیه از منظر دیگر، روزنامه ایران، 3 دی‌ماه.

داوود اغلو، احمد. (1382). استراتژی منطقه‌ای ترکیه، ترجمه سید عباس هاشمی، تهران: نشر آذر برزین.

سمیعی‌اصفهانی، علیرضا؛ شفیعی، محسن. (1394). آینده گروهک‌های تکفیری و راه‌کارهای ثبات‌بخش دولت سوریه و عراق، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی، سال چهارم، شماره 14،صص 199-227.

شکوهی، سعید. (1390). عوامل قدرت‌یابی ترکیه در منطقه خاورمیانه، قابل دستیابی در: Http:// peace- ipsc.org/fa/?p=1433.

فلاح، رحمت‌الله. (1390). سیاست خارجی ترکیه و تحولات انقلابی جهان عرب، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، سال دوازدهم، شماره‌ی 46، ص .ص 236- 237.

فلاح، رحمت‌الله. (1385). علویان ترکیه در تکاپوی هویت طلبی سیاسی، مطالعات سیاسی جهان اسلام، زمستان، شماره 28، ص.ص 18-32.

ماه‌‌پیشانیان، مهسا. (1389). ترکیه و آینده تمایلات اسلام‌گرایانه، دو هفته‌نامه پگاه ‌حوزه، شماره257، صص87 -104.

مصیب‌زاده، ایلدار، (2011)، « آینده‌ی سیاست خارجی ترکیه»، روزنامه 525 باکو.

مظفری، علی. (1388). آینده‌پژوهی بستر عبور از مرزهای دانش، فصلنامه پژوهش‌‌نامه نظم و امنیت انتظامی، دوره اول، زمستان، شماره 8، صص 25-47.

موسوی، حسین. (1390). آینده ترکیه در سایه پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، شماره 41، صص 7-1.

نصری، قدیر. (1385). شیوه برخورد ترکیه با بحران‌های درهم شده در هزاره جدید، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال سیزدهم، شماره 2و3، صص 189-203 .

نورالدین، محمد. (1383). دینداران و سکولارها در جامعه ترکیه، ترجمه‌ سید حسین موسوی، تهران: مرکز پژوهش-های علمی و استراتژیک خاورمیانه، صص 8- 10.

نورالدین، محمد؛ همدانی، عبدالرضا. (1383). ترکیه … به کدام سو؟ :حزب عدالت و توسعه در قدرت، مطالعات خاورمیانه، شماره37، صص 154-141.

هرمان، راینر. (1383). روایت‌های متفاوت از اسلام سیاسی ترکیه، ترجمه محمد حسین خورشیدی، اخبار ادیان، شماره 7، صص 118-122.

ب) منابع غیرفارسی

Aljazeera. (2016). Available at: http://studies.aljazeera.net/en/positionpapers/2016/07/failed-turkish-coup dynamics-implications-160728095635056.html.

Bahchelia, T.; Noel, S. (2011). The Justiceand Denelopment party and the Kurdish Question innationalisms and politics in turkey political Islam, kemalism ahd the Kurdish Issus, edited by Marliscasier and joost Jongerden. New York: Routledhe, p.112.

Baykal, z. (2013). Geziparkidirenciart Ortudoguteknik, Irkgilikuyesi (RCO5), universitesi Turkey, p.5.

Bayram Balci. (2014). what are the conseguences of the Split between Erdogan and Gulen on Turkey’s Foregn policy?, Asia Pacific, News & Analysis.

Bodansky, Yusef. (2016). The Military Coup in Turkey, Available at: Https://www.google.com/#q=The+Military+Coup+in+Turkey+%E2%80%93+Initial+Observations+Yossef+Bodansky.

Bulent Aras; Omer, Caha. (2000). Fethullah Gulen and His Liberal Turkish Tslam Movement, Meria, vol.4, No.4.

Burak, kadercan. (2013). Turkey’s Gezi Park Episode Is Far from Over, Open Democracy, Http: //www.openendemocracy.net.

Chermak, Thomas J. (2004). Improving Decision making with Scenario Planning, Volume 36, Issue3.

Cramer, M. (2016). Triumph of the AKP: Challenges Ahead for Turkey in 2016, January 16.

Clive, Leviev-Sawyer. (2011). Turkey’s Libya Power Play, Sofia Echo.

Cumhur baskanini halk sececi. (2010). Available at: http:// www.sabah.com.tr.

Cumhur bas kanndan ABD ye fethullah Gulen Gagrisi. (2016). Available at: http:// www.my net.com, Erisim tarihi: 30 temmuz 2016.

Darbe girisiminin 24 saati. (2016). Available at: http:// www.bbc.com.Erisimta tarihi: 30 temmuz2016.

Davutoghu, Ahmet. (2010). Turkish Foreign Policy and the EU in 2010, Turkish Policy Quarterly, Vol. 8, P. 13.

Davutoghu, Ahmet. (2001). Strategic Depth: Turkey’s International Position, Istanbul: Kure Yayinlari.

Ghannouchi, Rachid. (2011). interview: Rachid Ghannouchi, Financial Times.

Hakan, Yavuz. (2006). the Emergence of a New Turkey, Salt Lake City: University of Utah Press, p. 334.

Kalin, Ibrahim. (2013). Political Islam in Turkey, in oxford Handbook of Islam and politics, ch. 28, Ed John L. Esposito and Emad shahin, New York: Oxford University press, pp. 430-431.

Kardas. Saban. (2011). Syrian Uprising tests Turkey’s middle east policy, The Jamestown Foundation website, Volume: 8, Issue: 90.

Kardas. Saban. (2012). From Zero Problems to Leading the Change: Making Sense of Transformation in Turkey’s Regional Policy, Turkey Policy Brief Series, International Policy and Leadership Institute, P.p1-4.

Kamal, Karakas. (2014). Turkey Report,31, Available at: http://www.sgi-network-org.

Kayhan, O. (2014). Pasane Department of internations, Islkuniversity Mesratiyet koyu Universitesokak, No: 234980 sil, Istanbul, Turkey, p. 82-83.

Kharunya, Paramaguru. (2013). TurKey: police chifes fired after High-profile Bribery Arrests.

Konrad, Zasztowt. (2016). The Consequences of the Failed Military Coup in Turkey, Bulletin, No. 44 (894).

kotsev, Victor. (2013). How the protests will Impact Turkey at Home and Abroad, Atlantic, available at: Http://www.theatlantic.com.

Marcie J., Patton. (2006). The Economic Plicies of Turkey’s AKP Govermment: Rabbits from a Hat?, The Middle East Journal, pp. 513-536.

Martin, J. (1982). Stories and Scripts in Organizational Settings, in A. Hastrof & A. Isen (Eds), New York, Elsevier.

Murat, Somer. (2016). Understanding Turkey’s democratic breakdown:

Old vs. new and indigenous vs. global authoritarianism, Journal homepage.

Nasil, ohdu. (2016). Turkiyede Darbe Girisimi Neoldu?, available at: http://www.Amerikanin sesi.com.

Rekha, Chandra. (2016). The Weekend Military Coup Attempt in Turkey: Understanding The Causes and Implications, Available at: https://www.google.com/#q%09rekha,+chandra+(2016)rhe+weekend+military+coup+attempt+in+turkey.

Ozerkan, fulya. (2011). Davutoglu delights Libyans in Benghazi’s Tahrir square, Hurriyet.

Secim, Beyannamesi. (2001). Available at: http://akparti.org.tr/site.

Taspinar, Omar. (2011). Turkey: An Interested Party, In Kenneth Pollack, Daniel Byman, et al, The Arab Awakening, Washington, DC: Brookings Institution, p.268.

Taspinar, Omar. (2012). Turkey’s Strategic Vision and Syria, Center for Strategic and International Studies, The Washington Quarterly.

“TodaysZaman”, (2008), your way of understanding Turkey.

Todays zaman. (2008). CHP leader vows to stay in power indefinifely.

Hurriyet Daily News. (2013). Turkish Govemment Determind to close private Tutirning schools”, available at: Http:// www.hurriyet dailynews.com.

Villelabeitia, lbon and karadeniz, Tuloy. (2011). Challenges Turkey’s Neighborly Policies, Reuters.

Walker, Joshua. (2012). turkeys time in Syria: future scenarios, Brande is University, crown center for Middle East studies, no.63, pp.1-2.

Hale, William. (2012). Turkish foreign policy since 1774, London and New yourk.

Zasztowt, Konrad. (2016). The Consequences of the Failed Military Coup in Turkey, Bulletin, No. 44 (894), 20 July 2016.

Brookings. (2016). Available at: www. Brookings.edu

منبع: رهیافت های سیاسی و بین الملل

** تمامی مطالب اختصاصی پایگاه اینترنتی مؤسسه که بیانگر مواضع رسمی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی است، با ذکر کلمه «اختصاصی» در ابتدای هر مطلب مشخص شده است. بدیهی است سایر مطالب که فاقد قید «اختصاصی» هستند در حکم موضع رسمی مؤسسه نیست و صرفا جهت بهره برداری علاقه مندان و همراه با ذکر منبع منتشر می شود.

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.