گزارش یک رساله/ 8. ارائه مدل تکاملی پویا برای بررسی شروع و شیوع نوآوری /مطالعه شبکه های دانش در رشته آینده پژوهی

0

مطالعه این رساله ارزشمند را به علاقه مندان رویکردهای کمّی در آینده پژوهی توصیه می کنیم.

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی افشین جعفری هشتمین بخش از نوشتارهای «گزارش یک رساله»، به ارائه تحقیق آقای افشین جعفری (دانش آموخته کارشناسی ارشد آینده پژوهی دانشگاه تهران) اختصاص یافته است. ایشان از رهگذر ترکیب تجربه خود در حوزه مهندسی با مفاهیم آینده پژوهی – مبتنی بر با رویکردی میان رشته ای-، با استفاده از شبیه سازی های کمّی و روش هایی مانند مدل سازی عامل بنیان، متن کاوی و نیز الگوبرداری از مفاهیم پزشکی در زمینه ایجاد و شیوع بیماری ها، در گام اول، چگونگی شروع نوآوری در شبکه های نوآوری را تبیین کرده و سپس به بررسی شبکه های دانشی در معتبرترین ژورنال آینده پژوهی به نام «فیوچرز» پرداخته است. او در این بخش از پژوهش خود، شبکه مفاهیم و نیز شبکه استنادی ژورنال مذکور را استخراج و مورد بحث و بررسی قرار داده است.

مطالعه این رساله ارزشمند را به علاقه مندان رویکردهای کمّی در آینده پژوهی توصیه می کنیم.

دسترسی به متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره51، دی 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.