نویسنده : موسسه افق آینده پژوهی

4
مقالات 0

نوشتار پیش رو، نخستین قسمتِ گزارشی برگرفته از یک طرح پژوهشی است که در مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی انجام شده و قصد دارد از منظر دیپلماسی عمومی، وضعیت های «ادامه فیلترینگ توییتر» و «رفع فیلترینگ توییتر» و تأثیرهای این امر بر آینده جایگاه رسانه ای و بین المللی کشور را بررسی کند.

ادامه
12604
اخبار 0

میری معتقد است عرفان نوعی تجربه زیسته و معرفتی است که برخاسته از دستگاه‌های فلسفی ثابت و قرائت‌های کلامی جزم‌گرایانه ویژه در ادیان نیست؛ از این منظر هر چه پیشتر می‌رویم، تفاسیر مبتنی بر این تجارب زیسته انسان، شاید در سال‌های آتی و قرون پیش‌روی ما، بیشتر امکان برجسته شدن داشته باشد.

ادامه
1 2 3 174