در حال مرور : مقالات

4
مقالات 0

نوشتار پیش رو، نخستین قسمتِ گزارشی برگرفته از یک طرح پژوهشی است که در مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی انجام شده و قصد دارد از منظر دیپلماسی عمومی، وضعیت های «ادامه فیلترینگ توییتر» و «رفع فیلترینگ توییتر» و تأثیرهای این امر بر آینده جایگاه رسانه ای و بین المللی کشور را بررسی کند.

ادامه
1 2 3 76