فراخوان دریافت مقاله

فراخوان دریافت مقاله های تخصصی جهت انتشار در ماهنامه (نامه آینده پژوهی)و پایگاه اینترنتی (موسسه افق آینده پژوهی راهبردی)