آموزش آینده گرا به مثابه مبنایی برای دولت آینده گرا

0

علی چاپرک
دانش آموخته دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران

مقدمه

افق آینده پژوهی راهبردی:  ضرورت تحول در نظام آموزش بر کسی پوشیده نیست و شاهد آن تدوین سند تحول بنیادین در نظام آموزش در سال 1391 است. هر چه زمان می‌گذرد این نکته بیشتر و بیشتر روشن می‌شود که نبود چشم اندازی از آینده در نظام آموزش منتج به ایجاد نسلی از افراد می‌شود که نه تنها درکی از بحران‌های جهان امروز و راهکارهایی برای آن ندارند بلکه عمدتاً به صورت ناخواسته در جهت بدتر شدن وضعیت اقدام می‌کنند. لذا این ضرورت تحول، ناشی از برخی کاستی‌ها و ناکارآمدی‌ها در نظام آموزش است. ناکارآمدی‌های نظام آموزش از دو منظر اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی قابل بررسی هستند. از منظر اقتصادی خروجی نظام آموزش رسمی با مقتضیات اقتصادی عصر حاضر سازگار نیست چرا که بازار کار امروز نیازمند افرادی خلاق، کارآفرین و دارای شم اقتصادی مناسب است که متاسفانه این خصوصیات به نحو مناسب در نظام آموزشی رسمی به افراد آموزش داده نمی­شود. از طرف دیگر و از منظر اجتماعی-فرهنگی نظام آموزش باید افرادی را تحویل جامعه دهدکه اخلاق مدار، آگاه به حقوق خود و دیگران، دارای فضایل انسانی، دارای اعتماد به نفس، دوستدار محیط زیست، دارای روحیه سازنده و مشارکتی و … باشند. اما همانگونه که شواهدی از جمله آسیب­های اجتماعی نشان می­دهند خروجی نظام آموزش رسمی چنین افرادی نیستند. آموزش امروزی بیشتر منطبق با خواست‌ها و اهداف عصر صنعتی (تولید کارگر کارخانه‌ای) قرن 19 است تا استلزامات قرن 21 (پیچیدگی، عدم قطعیت، سرعت تغییر…) یعنی تولید کارآفرین اخلاق مدار.

برای ایجاد تحول در نظام آموزش رسمی سنتی سه نظریه بدیل مطرح است؛ 1. آموزش کل‌گرایانه 2. آموزش انتقادی و 3. آموزش آینده‌گرا. آموزش آینده‌گرا یکی از آخرین نظریات در مقابل آموزش رسمی است.

دانلود نسخه کامل

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.