آینده دموکراسی در معرض تهدید داده های عظیم (بازیگران قدرتمند در روند رو به تغییر دموکراسی)

0

در نوشتار حاضر،  به این موضوع توجه شده که چگونه داده های عظیم و نحوه بهره برداری از آن ها، می تواند به تهدیدی جدی برای دموکراسی بدل شود.

اختصاصی/ افق آینده‌پژوهی راهبردی: سیّدمحمدرضا اصنافی* – اطلاعات شخصی افراد که تقریباً برای ما ممکن است بی‌ارزش باشد وقتی به‌صورت انبوه و «فرافردی» کنار هم قرار ‌گیرد و برای افزایش شناخت و تأثیرگذاری بر «اقشار» و «خرده‌فرهنگ»ها کاربرد یابد، مفهوم ارزش مندی به نام «داده های عظیم» را خلق می‌کند؛ اما آن گاه که از زاویه دید سیاسی به این موضوع بنگریم، می توان تصور کرد که با بهره گیری از توانایی و ایجاد بسترهای خدماتی تولید و جمع آوری داده ها از یک سو و طراحی و مهارت در «معماری داده» از سوی دیگر، چه کارکردهایی می‌تواند در دنیای سیاست داشته باشد.

در نوشتار حاضر، با مورد نظر قرار دادن مسأله پیوند مقوله ی داده های عظیم و جهان سیاست در شرایط کنونی، به این موضوع توجه شده که در آینده ای شاید بسیار نزدیک – که می تواند حتی هم اکنون نیز محقق شده باشد- چگونه داده های عظیم و نحوه بهره برداری از آن ها، می تواند به تهدیدی جدی برای دموکراسی بدل شود.

دسترسی به متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره 46 (تیر 1396)

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.