آینده‌پژوهی با طعم عدم قطعیت

0

اصل عدم‌قطعیت در فیزیک کوانتومی اشاره به عدم قطعیت ذاتی ذره دارد به این صورت که اندازه‌گیری مکان ذره ضرورتا تکانه ذره را آشفته می‌کند و بر عکس، اندازه‌گیری تکانه ذره ضرورتا مکان ذره را آشفته خواهد کرد. 

 دکتر احد رضایان قیه باشی

پژوهشگر پسادکتری آینده‌پژوهی دانشگاه تهران

 

افق آینده پژوهی راهبردی:  اصل عدم قطعیت برای نخستین بار توسط هایزنبرگ فیزیکدان برجسته آلمانی در سال 1926 مطرح شد. این اصل توسط نیلز بوهر توسعه داده شد و اینیشتین بیشترین انتقادها را نسبت به این اصل مطرح کرد. اصل عدم‌قطعیت در فیزیک کوانتومی اشاره به عدم قطعیت ذاتی ذره دارد به این صورت که اندازه‌گیری مکان ذره ضرورتا تکانه ذره را آشفته می‌کند و بر عکس، اندازه‌گیری تکانه ذره ضرورتا مکان ذره را آشفته خواهد کرد. چنانچه مکان با قطعیت زیاد تعیین شود اندازه حرکت با عدم قطعیت زیاد تعیین می‌شود؛ اگر اندازه حرکت با قطعیت زیاد تعیین شود الزاما باید مکان بسیار نامعین باشد. بنابراین محال است که مسیر آینده الکترونی را که در حدود ابعاد اتمی محبوس است بتوان به تفصیل پیشگویی و دنبال کرد و قوانین حرکت نیوتن که در بدست دادن مسیرهای ذرات بزرگ مقیاس کاملا  رضایت بخش‌اند، در این جا به کار نمی‌آیند یا به عبارتی دیگر: این را می‌دانستیم که (در مکانیک نیوتنی ) برای پیش‌بینی آینده یک ذره مثلا  مکان و سرعت آینده یک ذره، حتما باید علاوه بر آگاهی داشتن از نیروهای وارد برآن، هم مکان و هم سرعت اولیه (و یا به عبارتی دیگر هم اندازه حرکت و هم مکان ) ذره را (همزمان) در اختیار داشته باشیم؛ حال مطابق با اصل عدم قطعیت ما هیچگاه نمی توانیم همزمان مکان و اندازه حرکت یک ذره را (با قطعیت کامل) بدانیم و نتیجه آنکه پیشگویی جزئیات مسیر آینده ذره غیر ممکن است.

دانلود متن کامل

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.