اقتصاد به آموزش موج چهارمی نیاز دارد

0

ترندهای گوگل مهمترین مجموعه داده ای هستند که تاکنون درباره روان بشر جمع شده است

 

افق آینده پژوهی راهبردی فرصت های طلایی برآمده از انقلاب چهارم صنعتی زیاد دوام نخواهد داشت اگر خودمان را روی موج آنها سوار نکنیم. خوب می دانیم کسانی که پس از تغییر، تغییر می کنند، زنده خواهند ماند. کسانی که با تغییر، تغییر می کنند موفق خواهند شد و کسانی که تغییر را به وجود می آورند، دیگران را رهبری خواهند کرد. ما باید انتخاب کنیم؛ کجای مهندسی تغییر خواهیم ایستاد و آیا این جایی که ایستاده ایم، جای ماست؟

دسترسی به متن کامل

منبع: همشهری اقتصاد، شماره 41، شهریور 96

** تمامی مطالب اختصاصی پایگاه اینترنتی مؤسسه که بیانگر مواضع رسمی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی است، با ذکر کلمه «اختصاصی» در ابتدای هر مطلب مشخص شده است. بدیهی است سایر مطالب که فاقد قید «اختصاصی» هستند در حکم موضع رسمی مؤسسه نیست و صرفا جهت بهره برداری علاقه مندان و همراه با ذکر منبع منتشر می شود.

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.