تحلیل پویای رابطۀ منابع طبیعی و نظامی گری در کشورهای خاورمیانه

0

 این مقاله به بررسی تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر هزینه های نظامی کشورهای خاورمیانه طی سالهای 1995 تا 2014 م می پردازد. 

افق آینده‌پژوهی راهبردی :  این مقاله به بررسی تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر هزینه های نظامی کشورهای خاورمیانه طی سالهای 1995 تا 2014 م می پردازد. به این منظور، یک مدل عمومی مخارج نظامی با حضور شاخص های فراوانی منابع طبیعی ـ شامل دو شاخص کلی سهم درآمدهای منابع طبیعی از GDP و سهم صادرات سوخت از صادرات کالایی و همچنین پنج شاخص تفکیکی ـ شامل سهم درآمدهای نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، جنگل و مواد معدنی از GDPـ برای این کشورها طراحی و به منظور برآورد آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM (در قالب داده های ترکیبی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان میدهد ّکه شاخص های فراوانی منابع طبیعی تأثیر مثبت و معناداری را بر هزینه های نظامی کشورهای که شاخص های کل مورد مطالعه داشته است. همچنین، با تفکیک درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، نشان داده شده است که سهم درآمدهای نفتی و گاز طبیعی از GDP ،اثر مثبت و معنادار و درآمدهای حاصل از سایر منابع طبیعی، اثر بی معنایی بر هزینه های نظامی این کشورها داشته است. بر این اساس، میتوان گفت منابع انرژی در کشورهای خاورمیانه بر بار نظامی این کشورها تأثیرگذارند؛ به گونه ای که با افزایش یک درصدی سهم درآمدهای نفتی و گاز طبیعی از GDP ،بار نظامی در این کشورها به ترتیب حدود 14/0 و 05/0 درصد افزایش خواهد یافت.

دسترسی به متن کامل

منبع: فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاری، عمومی، دورۀ 7 ،شمارۀ 22 ،بهار9

** تمامی مطالب اختصاصی پایگاه اینترنتی مؤسسه که بیانگر مواضع رسمی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی است، با ذکر کلمه «اختصاصی» در ابتدای هر مطلب مشخص شده است. بدیهی است سایر مطالب که فاقد قید «اختصاصی» هستند در حکم موضع رسمی مؤسسه نیست و صرفا جهت بهره برداری علاقه مندان و همراه با ذکر منبع منتشر می شود.

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.