شناسایی روندهای فناوری و پیشران‌هایِ تغییرِ شکل‌دهندهِ فرصت‌هایِ کارآفرینانه در حوزه آموزش

0

در این پژوهش مدل آینده‌نگاری فناورانه ارائه و با به‌کارگیری مدل مذکور برای تشخیص فرصت‌ها ابتدا بر اساس مطالعه گزارش‌های موجود در این عرصه بیش از 30 فناوری‌ آموزشی شناسایی و با متن‌کاوی 7901 سند پژوهشی، اصلی‌ترین روندهای فناوری‌ در سال‌های اخیر تعیین گردید.

چکیده:  

افق آینده پژوهی راهبردی:  فرصت‌های کارآفرینانه در محیط‌های متغیر و پویا شکل‌ می‌گیرند. تغییر و تحولات حوزه آموزش نویددهنده فرصت‌هایی است که فناوری نقشی اساسی در شکل‌دهی به آن‌ها ایفا خواهد کرد. در این پژوهش مدل آینده‌نگاری فناورانه ارائه و با به‌کارگیری مدل مذکور برای تشخیص فرصت‌ها ابتدا بر اساس مطالعه گزارش‌های موجود در این عرصه بیش از 30 فناوری‌ آموزشی شناسایی و با متن‌کاوی 7901 سند پژوهشی، اصلی‌ترین روندهای فناوری‌ در سال‌های اخیر تعیین گردید. همچنین بر اساس گزارش‌های آینده‌پژوهی، پیشران‌های تغییر در حوزه آموزش احصاء شد. در گام سوم برای اعتبارسنجی و اولویت‌بندی روندهای فناوری و پیشران‌های تغییر، پرسشنامه خبرگان مورداستفاده قرار گرفت و داده‌های لازم برای انجام تحلیل، گردآوری گردید. تحلیل نتایج پرسشنامه‌ها با آزمون فریدمن نشان می‌دهد که از میان روندهای فناوری سه روند شامل: «بازی‌های آموزشی» و «درس بازهای گسترده آنلاین» و «واقعیت افزوده» و از میان پیشران‌های تغییر سه پیشران شامل: «گسترش نفوذ رسانه‌های اجتماعی» و «ناهماهنگی در تعریف و سطح سواد دیجیتال نسل‌ها» و «فرهنگ پذیرش تغییر و نوآوری» بیشترین تأثیر را بر شکل‌گیری فرصت‌های کارآفرینانه در بازار آموزش ایران طی 5 سال آینده خواهند داشت.

واژه‌های کلیدی: شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه، فناوری‌های آموزشی، پیشران‌های تغییر حوزه آموزش

نویسندگان:

قاسم رمضان پور نرگسی: استادیار مدیریت تکنولوژی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 آرمین خالقی: دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

 حجت اله حاجی حسینی: دانشیار مدیریت تکنولوژی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

مجله آموزش عالی – سال هشتم، شماره 1، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

منبع: فارس

** تمامی مطالب اختصاصی پایگاه اینترنتی مؤسسه که بیانگر مواضع رسمی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی است، با ذکر کلمه «اختصاصی» در ابتدای هر مطلب مشخص شده است. بدیهی است سایر مطالب که فاقد قید «اختصاصی» هستند در حکم موضع رسمی مؤسسه نیست و صرفا جهت بهره برداری علاقه مندان و همراه با ذکر منبع منتشر می شود.

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.