فرصت ها و مخاطره های روسیه در سال ٢٠١٨ از نگاه اندیشکده های بین المللی

0

شاید عبارت درست برای رویکرد سیاست خارجی روسیه، «تداوم رقابت و تعامل» است اما برای رویکرد سیاست داخلی این کشور، عنوان «تداوم و تغییر» مناسب تر خواهد بود. 

اختصاصی افق آینده پژوهی/ عفیفه عابدی*-  روسیه به عنوان یکی از بازیگران تجدیدنظرطلب در نظام بین الملل، نقش مهمی در روندهای مناطق مختلف پیرامون، منطقه و جهان ایفا می کند. بر این اساس، شرایط فعلی و احتمالی روسیه و تأثیر آن بر سیاست خارجی این کشور، همواره مورد توجه کارشناسان و تحلیلگران راهبردی قرار دارد.
روسیه ٢٠١٨ از این جهت نیز حائز اهمیت است که به دنبال خیز روسیه برای استیفاء حقوق مورد ادعای خود از میراث شوروی سابق و واکنش های غربی نسبت به این رویکرد، این کشور در وضعیت دشواری قرار دارد که ناظران برای آن چشم اندازی دوگانه متصور هستند؛ یا روسیه با عبور از این مرحله، موقعیت دلخواه خود را به عنوان یکی از قطب های جهانی تثبیت می کند و یا در بحران های تحمیلی غرب و پیامدهای اجتناب ناپذیر آن تضعیف خواهد شد. از این نظر، بررسی آثار اندیشکده های بین المللی درباره روسیه در سال جدید میلادی می تواند شایان توجه باشد.

متن کامل این مقاله را می توانید از اینجا دریافت کنید:

فرصت ها و مخاطره های روسیه در سال ٢٠١٨

* کارشناس مسائل اوراسیا

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.