قانون گذاری چند وجهی در انقلاب صنعتی چهارم

0

در انقلاب صنعتی چهارم دولت ها وضع کننده قانون نیستند

افق آینده‌پژوهی راهبردی:  انقلاب صنعتی چهارم مدتی است که آغاز شده است و تا چندی دیگر سرتاسر جهان را در می نوردد. با وجود این، اگر نظارت و کنترل درستی بر آن اعمال و این جنبش جهانی به درستی مدیریت نشود، امکان بهره مندی جهانیان از پتانسیل های عظیم اقتصادی و اجتماعی آن فراهم نخواهد شد. حال سوال اینجاست که چگونه و از چه طریقی می توان ساختارهای قانونی و حقوقی انقلاب صنعتی چهارم را شکل داد و گسترش بخشید و به مصاف چالش های پیدا و پنهان آینده رفت؟

دسترسی به متن کامل

منبع: همشهری اقتصاد (شماره 39)

** تمامی مطالب اختصاصی پایگاه اینترنتی مؤسسه که بیانگر مواضع رسمی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی است، با ذکر کلمه «اختصاصی» در ابتدای هر مطلب مشخص شده است. بدیهی است سایر مطالب که فاقد قید «اختصاصی» هستند در حکم موضع رسمی مؤسسه نیست و صرفا جهت بهره برداری علاقه مندان و همراه با ذکر منبع منتشر می شود.

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.