گزارش یک رساله (6. تدوین سناریوهای ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی در افق 1404) بر اساس روش ترکیبی سناریونویسی و تحلیل ساختاری

0

سناریوهای تبیین شده در این رساله می تواند به عنوان زیربنای استراتژیک در تقویت سناریونویسی و تقویت سناریوهای دیگر در سال های آینده به کار گرفته شود.

اختصاصی/ افق آینده‌پژوهی راهبردی: فرشته ادیب روشن: سالیان بسیاری از نزدیک شدن حوزه ورزشی به علم می گذرد. این قرابت، مختص علوم طبیعی نبوده و مرزهای دانشی خود را در محدوده علوم انسانی و اجتماعی نیز گسترانده است؛ به نحوی که امروزه حتی شاهد رشته هایی مانند مدیریت ورزشی، روان شناسی ورزشی و هم چنین جامعه شناسی ورزشی نیز در سطح دانشگاه های بین المللی هستیم. آینده پژوهی نیز هم چون سایر علوم فرا- میان رشته ای، در حال توسعه در قلمروهای ورزشی است. در ششمین قسمت از مجموعه نوشتارهای «گزارش یک رساله»، پایان نامه ای در حوزه مدیریت ورزشی ارائه شده که در آن، خانم فرشته ادیب روشن (دانشجوی دوره دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مشهد) منطبق بر روش سناریونویسی، سناریوهای ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی را در افق 1404 تدوین نموده است. سناریوهای تبیین شده در این رساله می تواند به عنوان زیربنای استراتژیک در تقویت سناریونویسی و تقویت سناریوهای دیگر در سال های آینده به کار گرفته شود.

مطالعه این گزارش را به محققان و پژوهشگران آینده پژوهی توصیه می کنیم.

دسترسی به متن کامل

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.