برچسب : سناریو نویسی

متون آموزشی 0

روش تصمیم‌گیری پابرجا برای مسائلی مناسب است که توافق چندانی درباره‌ی حالت آینده و دستاوردهای آتی راهبردهای کنونی وجود نداشته باشد.

ادامه