برچسب : مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

اخبار 0

این تک‌نگاشت با نگاهی بر پیشرفت جهان در حوزه‌ی پیش‌بینی رویدادهای سیاسی، با استفاده از ابزار پیشرفته‌ی ریاضیاتی، بخشی از امکان‌سنجی طرح نرم‌افزار پیش‌بینی رویدادهای سیاسی را تا حد مناسبی توجیه می‌نماید.

ادامه
اخبار 0

یکی از اساسی­ ترین ابعاد آینده ­پژوهی، روش ­های آینده ­پژوهی یا روش تحقیق در آینده ­پژوهی است. در این میان، روش­ شناسیِ تخمین از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است.

ادامه