برچسب : نامه آینده پژوهی

مقالات 0

آن چه در این نوشتار کوتاه مطالعه می کنید، گزارشی آماری- توصیفی از تولیدات محتوایی ماهنامه در زمینه های مختلف آموزشی آینده پژوهی است که طیف متنوعی از روش شناسی تا تحلیل های گفتمانی و دانشی آینده پژوهی را دربرمی گیرد

ادامه
1 2 3