برچسب : آینده پژوهی

13951029001008_PhotoA
مقالات 0

آینده‌پژوهی، دانش-فناوری نوپدیدی است که دستاوردهای بسیار با اهمیت و راهبردی برای کشورها و جوامع به همراه داشته و به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیستمی و کل‌نگر در عرصه‌های سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و راهبردنگاری تبدیل شده است.

ادامه
1 2 3 28