برچسب : عربستان سعودي

مقالات 0

در حالی که عربستان سعودی می کوشد انواع مختلفی از تهدیدها را متوجه جمهوری اسلامی ایران کند، اثرگذاری این تهدیدها در نهایت به عوامل و پیشران های متعددی بستگی دارد که برآیند نهایی آن ها تعیین کننده میزان واقعی اِعمال تهدید علیه ایران از سوی ریاض است.

ادامه
مقالات 0

مبتنی بر اهمیت راهبردی این موضوع برای امنیت ملی ج.ا.ایران، مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی، در قالب یک طرح پژوهشی به تحلیل سویه ها و ابعاد مختلف این موضوع پرداخته که در نوشتار حاضر، صرفاً وجهی از وجوه این طرح پژوهشی- با تمرکز بر بازیگران مؤثر در آینده روابط عربستان و رژیم صهیونیستی- مورد بررسی قرار گرفته است.

ادامه